Euro | Office

Kontaktirajte nas: info@pro-eco.si

Naročilo

Vstopna stran
Ponedeljek, 26 Junij

Splošni pogoji uporabe produkta Euro-Office

  • PDF

1.    Uvodno:

Nosilec in lastnik produkta Euro-Office (v nadaljevanju: produkt Euro-Office) je družba PRO-ECO d.o.o., Ljubljana, Cesta Andreja Bitenca 68, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: nosilec in/ali PRO-ECO).

Produkt Euro-Office je kot modul Project del open source programa Group-Office, ki ga je razvila družba Intermesh iz Nizozemske, partner PRO-ECA. Produkt Euro-Office uporabnikom omogoča  vodenje projektov in izvajanje rednih administrativnih delovnih nalog v podjetju.

Različica programa Group-Office, ki se uporablja za delo s produktom Euro-Office je  brezplačna odprtokodna aplikacija, ki jo uporabnik predhodno sam ali s pomočjo nosilca brezplačno prevzame z ustreznega internetnega mesta.

Uporabnik je vsaka fizična ali pravna oseba, ki kot naročnik z nosilcem pravilno sklene Pogodbo o uporabi produkta Euro-Office in so ji na temelju te pogodbe dodeljena gesla za uporabo produkta Euro-Office.

Do produkta Euro-Office se dostopa preko internet strani http://www.euro-office.si oz. preko internet strani nosilca www.pro-eco.si. 

Pogodba o uporabi produkta Euro-Office je pismen akt med nosilcem in uporabnikom, s katerim dogovorita medsebojne pravice in obveznosti, in katerih sestavni del so ti splošni pogoji o uporabi produkta Euro-Office.


2.    Predmet splošnih pogojev uporabe:

Vsebina splošnih pogojev o uporabi produkta Euro-Office  (v nadaljevanju: splošni pogoji) je uporaba podatkov, storitev in možnosti, vsebovanih v produktu Euro-Office.

Te splošni pogoji uporabe produkta Euro-Office so sestavni del Pogodbe o uporabi produkta Euro-Office, ki je sklenjena med nosilcem in posameznim uporabnikom.

Nosilec si pridržuje pravico do spremembe ali dopolnitve splošnih pogojev. V kolikor ni drugače določeno, začnejo spremenjeni splošni pogoji veljati z dnem objave na straneh nosilca.


3.    Baze in strežnik:

Nosilec zagotavlja namestitev in vzdrževanje vnesenih podatkov v produkt Euro-Office v elektronski obliki na trdem disku v binarnem zapisu.

Ponudnik strežnika, na katerem bo produkt Euro-Office deloval je družba Siel d.o.o., Mariborska cesta 76, 3000 Celje. Uporabnik je seznanjen in se strinja, da strežnik deluje v skladu s pogoji družbe Siel d.o.o. in da zoper nosilca iz naslova delovanja ali izpada delovanja strežnika ne more uveljavljati nikakršnih zahtevkov.

Uporabnik je seznanjen in se strinja, da nosilec ne nosi nobene odgovornosti iz naslova morebitnega nepooblaščenega vdora tretjih v strežnik, in ne nosi nobene odgovornosti iz naslova morebitne izgube podatkov zaradi napak strežnika.


4.    Dostopnost produkta Euro-Office:

Nosilec vzdržuje produkt Euro-Office in odpravlja morebitne napake tako, da je praviloma dostopen za sprotno uporabo 24 ur na dan in vse dneve v letu (365/7/24). Nosilec si pridržuje pravico do krajših ustavitev v dostopu do produkta Euro-Office zaradi tehničnih razlogov popravila, vzdrževanja, nadgradnje in/ali zamenjave vsebin in produktov.

Zaradi razlogov, povezanih z vzdrževanjem in nadgraditvijo produkta Euro-Office, si nosilec pridržuje pravico tudi do daljših ustavitev dostopa do produkta Euro-Office, vendar praviloma le ob nedeljah in drugih dela prostih dnevih. O ustavitvi delovanja produkta Euro-Office in predvidenem času ustavitve delovanja bo nosilec obvestil uporabnike na elektronske naslove, ki bodo navedeni v Pogodbah o uporabi produkta Euro-Office.

V primeru napake produkta Euro-Office, ki jo nosilec ne odpravi v razumnem roku in pod pogojem, da ta v znatni meri prizadene funkcionalnost produkta Euro-Office lahko uporabnik zahteva razdor Pogodbe o uporabi produkta Euro-Office.


5.    Način dostopa:

Način dostopa in uporabe produkta Euro-Office je tak, kot je določen v Pogodbi o uporabi produkta Euro-Office ter na elektronskih spletnih straneh PRO-ECA in produkta Euro-Office. Morebitne spremembe v načinu dostopa in uporabe sistema bo nosilec sproti objavljal na elektronskih straneh, o večjih spremembah pa bo uporabnike obvestil neposredno.


6.    Uporaba produkta Euro-Office:

Uporaba in dostop do produkta Euro-Office sta zagotovljena 24 ur na dan in vsak dan v letu, razen v primerih, določenih v 3. in 4. točki teh splošnih pogojev. Nosilec si pridržuje pravico, da ob sumu zlorab, ki pomenijo kršitev 10. točke teh splošnih pogojev, omejiti ali prekiniti uporabo produkta Euro-Office za tisto posamezno geslo, na katero se sum zlorabe nanaša.


7.    Druga pravila uporabe :

Za zagotavljanje kakovostne uporabe produkta Euro-Office se uporabnik zavezuje, da bo pri dostopu in uporabi produkta Euro-Office upošteval vsa navodila in druga pravila uporabe, objavljena na elektronskih straneh PRO-ECA in produkta Euro-Office ter tista dogovorjena v Pogodbi o uporabi produkta Euro-Office.

Uporabnik se zavezuje, da bo pri vsaki prijavi na produkt Euro-Office uporabil ime in geslo, ki mu ga bo dodelil nosilec. Nosilec si pridržuje pravico, da dodeljena gesla uporabnikom spreminja. Nosilec se zavezuje, da bo morebitna sprememba gesla potekala tako, da bo uporabnikom vedno zagotovljena nemotena in nepretrgana uporaba produkta Euro-Office


8.    Začetek naročništva:

Nosilec se zavezuje, da bo najkasneje v treh delovnih dneh po prejemu pravilno sklenjene Pogodbe o uporabi produkta Euro-Office, ki jo podpiše uporabnik, oz. v primeru, da je uporabnik pravna oseba njegov zakoniti zastopnik, le temu s priporočeno pošto ali po elektronski pošti poslal uporabniško ime in geslo za dostop do produkta Euro-Office.

Za začetek naročnine se šteje dan na katerega je uporabnik prevzel uporabniško ime in geslo. Naročniško oziroma pogodbeno razmerje je sklenjeno v skladu z določili Pogodbe o uporabi produkta Euro-Office


9.     Cenik storitev:

Cenik storitev produkta Euro-Office sprejema in spreminja uprava nosilca. Za vsakega posameznega uporabnika velja cenik storitev, način spremembe cen in način plačila kot je določeno v njegovi Pogodbi o uporabi produkta Euro-Office.


10.     Geslo uporabnika kot poslovna skrivnost:

Uporabnik se zavezuje, da bo geslo, ki mu ga bo dodelil nosilec hranil kot poslovno skrivnost. Uporabnik se zavezuje, da bo eno dodeljeno geslo uporabljala le ena pooblaščena oseba.

Uporabnik je nosilcu odškodninsko odgovoren za vso škodo, če dodeljeno geslo nepooblaščeno uporablja tretja oseba v ali izven njegove sfere.

Uporabnik je zavezan nosilca takoj obvestiti o sumu, da njegovo geslo uporablja nepooblaščena oseba. V primeru takega obvestila se nosilec zavezuje, da bo uporabniku takoj in brezplačno dodelil novo geslo.

Vse morebitne stroške, ki bi nastali zaradi zlorabe njegovega gesla nosi uporabnik.


11.    Odgovornost za uporabo komunikacijskega omrežja:

Uporabnik je sam odgovoren, da uporablja računalnik, modeme in druge naprave ter javno komunikacijsko omrežje v skladu z vsemi veljavnimi predpisi, atesti, dovoljenji itd.

Nosilec zagotavlja ustrezno opremo le na svoji strani in nikakor ni odgovoren za kakršnekoli nepravilnosti ali nezakonitosti, ki bi nastale zaradi neustrezne opreme ali ravnanja uporabnika.

Nosilec ni odgovoren za prenehanje dostopa do produkta Euro-Office, ki bi nastala zaradi krivde podjetja, ki je dobavitelj dostopa nosilca do interneta. Nosilec bo po svojih najboljših močeh skušal svetovati uporabniku pri uporabi komunikacijskih naprav. Nosilec ni odgovoren za nikakršno neposredno ali posredno škodo ali neprijetnosti, ki bi lahko pri uporabniku nastale zaradi morebitnih tehničnih težav ali prenehanja delovanja produkta Euro-Office.


12.    Pomoč pri uporabi produkta Euro-Office:

Nosilec bo zagotavljal uporabniku stalno brezplačno pomoč in svetovanje pri uporabi produkta Euro-Office, in sicer s pomočjo telefona, telefaksa oz. elektronske pošte praviloma vsak delovni dan med 09:00 uro in 16:00 uro.

Nosilec in uporabnik se v Pogodbi o uporabi produkta Euro-Office dogovorita o kontaktih osebah in kontaktnih podatkih iz katerih bo uporabnik koristil storitve pomoči.


13.    Odgovornost za uporabo produkta Euro-Office:

Nosilec ni odgovoren za nikakršno posredno ali neposredno škodo ali neprijetnosti, ki bi lahko uporabniku nastale zaradi uporabe podatkov v produktu Euro-Office, zaradi morebitnih napak ali netočnih podatkov in zaradi napak delovanja produkta Euro-Office.


14.    Avtorskopravno varstvo podatkov:

Uporabnik se strinja, da je seznanjen z navodili in pravili uporabe produkta Euro-Office ter da bo v tistem delu produkta Euro-Office, ki omogoča pošiljanje informacij upošteval pravila in predpise v zvezi z avtorskopravnim varstvom.

Uporabnik izjavlja, da bodo vse informacije in druge stvaritve, ki jih bo pošiljal v produkt Euro-Office, ali jih bo s pomočjo produkta Euro-Office posredoval tretjim, proste avtorskopravnega varstva.

Uporabnik je seznanjen, da v produkt Euro-Office ni dovoljeno neavtorizirano nalagati avtorsko zaščitenih komercialnih programov, stvaritev in vsakršnih drugih avtorskih del.


15.    Avtorske pravice do produkta Euro-Office:

Avtorske pravice do in iz produkta Euro-Office (vključno a ne omejeno z vsemi slikami, fotografijami, animacijami, videi, glasbo, tekstom in datotekami) in pripadajoče dokumentacije so lastnina nosilca ali njegovih partnerjev.

Uporabnik mora z produktom Euro-Office ravnati kot s katerim koli drugim z avtorskimi pravicami zaščitenim materialom in z edino izjemo, da lahko uporablja produkta Euro-Office na toliko računalnikov, kolikor ima pridobljenih gesel v skladu z določili Pogodbe o uporabi produkta Euro-Office.

Prepovedano je vsako nepooblaščeno razmnoževanje, kopiranje in nadaljnja komercializacija celote ali dela produkta Euro-Office.

16.    Omejitev uporabe podatkov:

Uporabnik se strinja, da bo uporabljal podatke, storitve in možnosti produkta Euro-Office le za svoje namene in da jih ne bo distribuiral naprej v obliki ali z namenom, ki nista skladna z določili teh splošnih pogojev ali Pogodbe o uporabi produkta  Euro-Office.

Uporabnik se zavezuje, da podatkov, storitev in možnosti produkta Euro-Office brez vednosti nosilca ne bo posredoval tretjim osebam. Predvsem se zavezuje, da ne bo uporabljal in kopiral posameznih vsebin v drug računalnik, strežnik in v katerikoli drug medij z namenom kakršnekoli uporabe.

Uporabnik je nosilcu  odškodninsko odgovoren za uporabo produkta Euro-Office, ki je v nasprotju z določili teh splošnih pogojev in Pogodbe o uporabi produkta Euro-Office.

17.    Prenehanje naročništva:

Veljavnost naročnine velja v skladu z določili Pogodbe o uporabi produkta Euro-Office. Uporabnik naročnine pred iztekom Pogodbe o uporabi produkta Euro-Office, razen iz razloga ki je določen v 4. točki teh splošnih pogojev, ne more odpovedati iz nobenega drugega razloga.

Nosilec ima pravico v primeru neporavnanih obveznosti uporabnika prekiniti naročniško razmerje. Naročnik je o prekinitvi predhodno pisno obveščen in ima na voljo 7 delovnih dni, da poravna obveznosti do nosilca. V primeru odpovedi naročniškega razmerja iz krivdnih razlogov na strani uporabnika, je ta nosilcu dolžan poravnati vse zneske naročnine do poteka naročnine v skladu z določili Pogodbe o uporabi produkta Euro-Office.

18.    Varovanje in uporaba podatkov uporabnikov:

Osebni in drugi podatki uporabnikov, ki jih nosilec pridobi na podlagi ali v zvezi z uporabo produkta Euro-Office, predstavljajo podatke, potrebne za izpolnjevanje pogodbenih obveznosti in/ali uveljavljanje pravic pogodbenih strank iz naslova naročništva oziroma v zvezi z uporabo produkta Euro-Office .

Tako zbrani podatki so poslovna skrivnost nosilca. Izjemoma si nosilec pridržuje pravico, da:

•    javno objavi firmo (ime) in sedež (naslov) naročnika na seznamu svojih naročnikov in na svojih referenčnih listah;
•    uporabi firmo (ime), sedež (naslov) in elektronski naslov uporabnika za namene neposrednega trženja;
•    uporabi firmo (ime) in naslov elektronske pošte uporabnika za pošiljanje obvestil po elektronski pošti.

Uporabnik lahko kadarkoli s pisno izjavo poslano priporočeno po pošti od nosilca zahteva prenehanje uporabe njegovih osebnih podatkov za namen neposrednega trženja in/ali za pošiljanje obvestil po elektronski pošti.

Nosilec tretjim osebam ne bo posredoval osebnih podatkov uporabnika in podatkov, ki se nanašajo na vsebino in finančne vidike njegove uporabe portala.

Uporabnik je dolžan nosilcu v roku 3 dni sporočiti vsako spremembo, ki vpliva ali bi lahko vplivala na izvrševanje in uveljavljanje pogodbenih pravic iz naslova naročništva oziroma uporabe produkta Euro-Office. V primeru, da naročnik oz. uporabnik pri naročniku opusti dolžnost obvestitve, nosilec svoje obveznosti pravilno in veljavno izpolnjuje na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga. Uporabnik odgovarja nosilcu za škodo, ki lahko nastane zaradi opustitve te obveznosti.

Nosilec hrani, obdeluje in uporablja osebne podatke uporabnika za statistične namene in namene neposrednega trženja v skladu z veljavno zakonodajo.

Nosilec se zavezuje, da bo vse podatke o uporabniku, do katerih bo imel kot lastnik in upravljalec produkta Euro-Office varoval kot poslovno tajnost in last uporabnika. V kolikor bi nosilec take podatke zlorabil, ali jih nepooblaščeno predal tretjim, uporabniku odgovarja za vso nastalo škodo.

19.    Reševanje sporov:

Morebitne spore med nosilcem in uporabnikom rešuje pristojno sodišče v Ljubljani.

Naročilo

Aplikacijo lahko naročite preko telefona, pošte ali spletnega obrazca.


Spremljajte nas

Prijavite se na RSS novice ali nas obiščite na naši Facebook strani.

Pro | Eco d.o.o.

Vodovodna 99a
1000 Ljubljana
telefon: +386 40 270277
e-pošta: info@pro-eco.si