Euro | Office

Kontaktirajte nas: info@pro-eco.si

Naro?ilo

Vstopna stran
Sobota, 20 Oktober

  • PDF

1.    Uvodno:

Nosilec in lastnik produkta Euro-Office (v nadaljevanju: produkt Euro-Office) je družba PRO-ECO d.o.o., Ljubljana, Cesta Andreja Bitenca 68, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: nosilec in/ali PRO-ECO).

Produkt Euro-Office je kot modul Project del open source programa Group-Office, ki ga je razvila družba Intermesh iz Nizozemske, partner PRO-ECA. Produkt Euro-Office uporabnikom omogo?a  vodenje projektov in izvajanje rednih administrativnih delovnih nalog v podjetju.

Razli?ica programa Group-Office, ki se uporablja za delo s produktom Euro-Office je  brezpla?na odprtokodna aplikacija, ki jo uporabnik predhodno sam ali s pomo?jo nosilca brezpla?no prevzame z ustreznega internetnega mesta.

Uporabnik je vsaka fizi?na ali pravna oseba, ki kot naro?nik z nosilcem pravilno sklene Pogodbo o uporabi produkta Euro-Office in so ji na temelju te pogodbe dodeljena gesla za uporabo produkta Euro-Office.

Do produkta Euro-Office se dostopa preko internet strani http://www.euro-office.si oz. preko internet strani nosilca www.pro-eco.si. 

Pogodba o uporabi produkta Euro-Office je pismen akt med nosilcem in uporabnikom, s katerim dogovorita medsebojne pravice in obveznosti, in katerih sestavni del so ti splošni pogoji o uporabi produkta Euro-Office.


2.    Predmet splošnih pogojev uporabe:

Vsebina splošnih pogojev o uporabi produkta Euro-Office  (v nadaljevanju: splošni pogoji) je uporaba podatkov, storitev in možnosti, vsebovanih v produktu Euro-Office.

Te splošni pogoji uporabe produkta Euro-Office so sestavni del Pogodbe o uporabi produkta Euro-Office, ki je sklenjena med nosilcem in posameznim uporabnikom.

Nosilec si pridržuje pravico do spremembe ali dopolnitve splošnih pogojev. V kolikor ni druga?e dolo?eno, za?nejo spremenjeni splošni pogoji veljati z dnem objave na straneh nosilca.


3.    Baze in strežnik:

Nosilec zagotavlja namestitev in vzdrževanje vnesenih podatkov v produkt Euro-Office v elektronski obliki na trdem disku v binarnem zapisu.

Ponudnik strežnika, na katerem bo produkt Euro-Office deloval je družba Siel d.o.o., Mariborska cesta 76, 3000 Celje. Uporabnik je seznanjen in se strinja, da strežnik deluje v skladu s pogoji družbe Siel d.o.o. in da zoper nosilca iz naslova delovanja ali izpada delovanja strežnika ne more uveljavljati nikakršnih zahtevkov.

Uporabnik je seznanjen in se strinja, da nosilec ne nosi nobene odgovornosti iz naslova morebitnega nepooblaš?enega vdora tretjih v strežnik, in ne nosi nobene odgovornosti iz naslova morebitne izgube podatkov zaradi napak strežnika.


4.    Dostopnost produkta Euro-Office:

Nosilec vzdržuje produkt Euro-Office in odpravlja morebitne napake tako, da je praviloma dostopen za sprotno uporabo 24 ur na dan in vse dneve v letu (365/7/24). Nosilec si pridržuje pravico do krajših ustavitev v dostopu do produkta Euro-Office zaradi tehni?nih razlogov popravila, vzdrževanja, nadgradnje in/ali zamenjave vsebin in produktov.

Zaradi razlogov, povezanih z vzdrževanjem in nadgraditvijo produkta Euro-Office, si nosilec pridržuje pravico tudi do daljših ustavitev dostopa do produkta Euro-Office, vendar praviloma le ob nedeljah in drugih dela prostih dnevih. O ustavitvi delovanja produkta Euro-Office in predvidenem ?asu ustavitve delovanja bo nosilec obvestil uporabnike na elektronske naslove, ki bodo navedeni v Pogodbah o uporabi produkta Euro-Office.

V primeru napake produkta Euro-Office, ki jo nosilec ne odpravi v razumnem roku in pod pogojem, da ta v znatni meri prizadene funkcionalnost produkta Euro-Office lahko uporabnik zahteva razdor Pogodbe o uporabi produkta Euro-Office.


5.    Na?in dostopa:

Na?in dostopa in uporabe produkta Euro-Office je tak, kot je dolo?en v Pogodbi o uporabi produkta Euro-Office ter na elektronskih spletnih straneh PRO-ECA in produkta Euro-Office. Morebitne spremembe v na?inu dostopa in uporabe sistema bo nosilec sproti objavljal na elektronskih straneh, o ve?jih spremembah pa bo uporabnike obvestil neposredno.


6.    Uporaba produkta Euro-Office:

Uporaba in dostop do produkta Euro-Office sta zagotovljena 24 ur na dan in vsak dan v letu, razen v primerih, dolo?enih v 3. in 4. to?ki teh splošnih pogojev. Nosilec si pridržuje pravico, da ob sumu zlorab, ki pomenijo kršitev 10. to?ke teh splošnih pogojev, omejiti ali prekiniti uporabo produkta Euro-Office za tisto posamezno geslo, na katero se sum zlorabe nanaša.


7.    Druga pravila uporabe :

Za zagotavljanje kakovostne uporabe produkta Euro-Office se uporabnik zavezuje, da bo pri dostopu in uporabi produkta Euro-Office upošteval vsa navodila in druga pravila uporabe, objavljena na elektronskih straneh PRO-ECA in produkta Euro-Office ter tista dogovorjena v Pogodbi o uporabi produkta Euro-Office.

Uporabnik se zavezuje, da bo pri vsaki prijavi na produkt Euro-Office uporabil ime in geslo, ki mu ga bo dodelil nosilec. Nosilec si pridržuje pravico, da dodeljena gesla uporabnikom spreminja. Nosilec se zavezuje, da bo morebitna sprememba gesla potekala tako, da bo uporabnikom vedno zagotovljena nemotena in nepretrgana uporaba produkta Euro-Office


8.    Za?etek naro?ništva:

Nosilec se zavezuje, da bo najkasneje v treh delovnih dneh po prejemu pravilno sklenjene Pogodbe o uporabi produkta Euro-Office, ki jo podpiše uporabnik, oz. v primeru, da je uporabnik pravna oseba njegov zakoniti zastopnik, le temu s priporo?eno pošto ali po elektronski pošti poslal uporabniško ime in geslo za dostop do produkta Euro-Office.

Za za?etek naro?nine se šteje dan na katerega je uporabnik prevzel uporabniško ime in geslo. Naro?niško oziroma pogodbeno razmerje je sklenjeno v skladu z dolo?ili Pogodbe o uporabi produkta Euro-Office


9.     Cenik storitev:

Cenik storitev produkta Euro-Office sprejema in spreminja uprava nosilca. Za vsakega posameznega uporabnika velja cenik storitev, na?in spremembe cen in na?in pla?ila kot je dolo?eno v njegovi Pogodbi o uporabi produkta Euro-Office.


10.     Geslo uporabnika kot poslovna skrivnost:

Uporabnik se zavezuje, da bo geslo, ki mu ga bo dodelil nosilec hranil kot poslovno skrivnost. Uporabnik se zavezuje, da bo eno dodeljeno geslo uporabljala le ena pooblaš?ena oseba.

Uporabnik je nosilcu odškodninsko odgovoren za vso škodo, ?e dodeljeno geslo nepooblaš?eno uporablja tretja oseba v ali izven njegove sfere.

Uporabnik je zavezan nosilca takoj obvestiti o sumu, da njegovo geslo uporablja nepooblaš?ena oseba. V primeru takega obvestila se nosilec zavezuje, da bo uporabniku takoj in brezpla?no dodelil novo geslo.

Vse morebitne stroške, ki bi nastali zaradi zlorabe njegovega gesla nosi uporabnik.


11.    Odgovornost za uporabo komunikacijskega omrežja:

Uporabnik je sam odgovoren, da uporablja ra?unalnik, modeme in druge naprave ter javno komunikacijsko omrežje v skladu z vsemi veljavnimi predpisi, atesti, dovoljenji itd.

Nosilec zagotavlja ustrezno opremo le na svoji strani in nikakor ni odgovoren za kakršnekoli nepravilnosti ali nezakonitosti, ki bi nastale zaradi neustrezne opreme ali ravnanja uporabnika.

Nosilec ni odgovoren za prenehanje dostopa do produkta Euro-Office, ki bi nastala zaradi krivde podjetja, ki je dobavitelj dostopa nosilca do interneta. Nosilec bo po svojih najboljših mo?eh skušal svetovati uporabniku pri uporabi komunikacijskih naprav. Nosilec ni odgovoren za nikakršno neposredno ali posredno škodo ali neprijetnosti, ki bi lahko pri uporabniku nastale zaradi morebitnih tehni?nih težav ali prenehanja delovanja produkta Euro-Office.


12.    Pomo? pri uporabi produkta Euro-Office:

Nosilec bo zagotavljal uporabniku stalno brezpla?no pomo? in svetovanje pri uporabi produkta Euro-Office, in sicer s pomo?jo telefona, telefaksa oz. elektronske pošte praviloma vsak delovni dan med 09:00 uro in 16:00 uro.

Nosilec in uporabnik se v Pogodbi o uporabi produkta Euro-Office dogovorita o kontaktih osebah in kontaktnih podatkih iz katerih bo uporabnik koristil storitve pomo?i.


13.    Odgovornost za uporabo produkta Euro-Office:

Nosilec ni odgovoren za nikakršno posredno ali neposredno škodo ali neprijetnosti, ki bi lahko uporabniku nastale zaradi uporabe podatkov v produktu Euro-Office, zaradi morebitnih napak ali neto?nih podatkov in zaradi napak delovanja produkta Euro-Office.


14.    Avtorskopravno varstvo podatkov:

Uporabnik se strinja, da je seznanjen z navodili in pravili uporabe produkta Euro-Office ter da bo v tistem delu produkta Euro-Office, ki omogo?a pošiljanje informacij upošteval pravila in predpise v zvezi z avtorskopravnim varstvom.

Uporabnik izjavlja, da bodo vse informacije in druge stvaritve, ki jih bo pošiljal v produkt Euro-Office, ali jih bo s pomo?jo produkta Euro-Office posredoval tretjim, proste avtorskopravnega varstva.

Uporabnik je seznanjen, da v produkt Euro-Office ni dovoljeno neavtorizirano nalagati avtorsko zaš?itenih komercialnih programov, stvaritev in vsakršnih drugih avtorskih del.


15.    Avtorske pravice do produkta Euro-Office:

Avtorske pravice do in iz produkta Euro-Office (vklju?no a ne omejeno z vsemi slikami, fotografijami, animacijami, videi, glasbo, tekstom in datotekami) in pripadajo?e dokumentacije so lastnina nosilca ali njegovih partnerjev.

Uporabnik mora z produktom Euro-Office ravnati kot s katerim koli drugim z avtorskimi pravicami zaš?itenim materialom in z edino izjemo, da lahko uporablja produkta Euro-Office na toliko ra?unalnikov, kolikor ima pridobljenih gesel v skladu z dolo?ili Pogodbe o uporabi produkta Euro-Office.

Prepovedano je vsako nepooblaš?eno razmnoževanje, kopiranje in nadaljnja komercializacija celote ali dela produkta Euro-Office.

16.    Omejitev uporabe podatkov:

Uporabnik se strinja, da bo uporabljal podatke, storitve in možnosti produkta Euro-Office le za svoje namene in da jih ne bo distribuiral naprej v obliki ali z namenom, ki nista skladna z dolo?ili teh splošnih pogojev ali Pogodbe o uporabi produkta  Euro-Office.

Uporabnik se zavezuje, da podatkov, storitev in možnosti produkta Euro-Office brez vednosti nosilca ne bo posredoval tretjim osebam. Predvsem se zavezuje, da ne bo uporabljal in kopiral posameznih vsebin v drug ra?unalnik, strežnik in v katerikoli drug medij z namenom kakršnekoli uporabe.

Uporabnik je nosilcu  odškodninsko odgovoren za uporabo produkta Euro-Office, ki je v nasprotju z dolo?ili teh splošnih pogojev in Pogodbe o uporabi produkta Euro-Office.

17.    Prenehanje naro?ništva:

Veljavnost naro?nine velja v skladu z dolo?ili Pogodbe o uporabi produkta Euro-Office. Uporabnik naro?nine pred iztekom Pogodbe o uporabi produkta Euro-Office, razen iz razloga ki je dolo?en v 4. to?ki teh splošnih pogojev, ne more odpovedati iz nobenega drugega razloga.

Nosilec ima pravico v primeru neporavnanih obveznosti uporabnika prekiniti naro?niško razmerje. Naro?nik je o prekinitvi predhodno pisno obveš?en in ima na voljo 7 delovnih dni, da poravna obveznosti do nosilca. V primeru odpovedi naro?niškega razmerja iz krivdnih razlogov na strani uporabnika, je ta nosilcu dolžan poravnati vse zneske naro?nine do poteka naro?nine v skladu z dolo?ili Pogodbe o uporabi produkta Euro-Office.

18.    Varovanje in uporaba podatkov uporabnikov:

Osebni in drugi podatki uporabnikov, ki jih nosilec pridobi na podlagi ali v zvezi z uporabo produkta Euro-Office, predstavljajo podatke, potrebne za izpolnjevanje pogodbenih obveznosti in/ali uveljavljanje pravic pogodbenih strank iz naslova naro?ništva oziroma v zvezi z uporabo produkta Euro-Office .

Tako zbrani podatki so poslovna skrivnost nosilca. Izjemoma si nosilec pridržuje pravico, da:

•    javno objavi firmo (ime) in sedež (naslov) naro?nika na seznamu svojih naro?nikov in na svojih referen?nih listah;
•    uporabi firmo (ime), sedež (naslov) in elektronski naslov uporabnika za namene neposrednega trženja;
•    uporabi firmo (ime) in naslov elektronske pošte uporabnika za pošiljanje obvestil po elektronski pošti.

Uporabnik lahko kadarkoli s pisno izjavo poslano priporo?eno po pošti od nosilca zahteva prenehanje uporabe njegovih osebnih podatkov za namen neposrednega trženja in/ali za pošiljanje obvestil po elektronski pošti.

Nosilec tretjim osebam ne bo posredoval osebnih podatkov uporabnika in podatkov, ki se nanašajo na vsebino in finan?ne vidike njegove uporabe portala.

Uporabnik je dolžan nosilcu v roku 3 dni sporo?iti vsako spremembo, ki vpliva ali bi lahko vplivala na izvrševanje in uveljavljanje pogodbenih pravic iz naslova naro?ništva oziroma uporabe produkta Euro-Office. V primeru, da naro?nik oz. uporabnik pri naro?niku opusti dolžnost obvestitve, nosilec svoje obveznosti pravilno in veljavno izpolnjuje na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga. Uporabnik odgovarja nosilcu za škodo, ki lahko nastane zaradi opustitve te obveznosti.

Nosilec hrani, obdeluje in uporablja osebne podatke uporabnika za statisti?ne namene in namene neposrednega trženja v skladu z veljavno zakonodajo.

Nosilec se zavezuje, da bo vse podatke o uporabniku, do katerih bo imel kot lastnik in upravljalec produkta Euro-Office varoval kot poslovno tajnost in last uporabnika. V kolikor bi nosilec take podatke zlorabil, ali jih nepooblaš?eno predal tretjim, uporabniku odgovarja za vso nastalo škodo.

19.    Reševanje sporov:

Morebitne spore med nosilcem in uporabnikom rešuje pristojno sodiš?e v Ljubljani.

Naro?ilo

Aplikacijo lahko naro?ite preko telefona, pošte ali spletnega obrazca.


Spremljajte nas

Prijavite se na RSS novice ali nas obiš?ite na naši Facebook strani.

Pro | Eco d.o.o.

Vodovodna 99a
1000 Ljubljana
telefon: +386 40 270277
e-pošta: info@pro-eco.si